GIỚI THIỆU | Hướng dẩn tìm kiếm TBS

Like Timbacsy on Facebook

Hospital Ranking 2012 Gia Lasik

NATRI CAMPHOSULFONAT

Natrii camphosulfonas

C10H15O4SNa P.t.l: 254,3

Natri camphosulfonat laø muoái natri cuûa acid 10-camphosulfonic (acid 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2.2.1] heptan-1-methansulfonic), thu ñöôïc baèng caùch ñieàu cheá töø camphor (thieân nhieân hay toång hôïp) vôùi acid sulfuric ñaäm ñaëc vaø anhydrid acetic.
Tính chaát
Boät keát tinh traéng, coù muøi long naõo nheï, vò hôi ñaéng. Deã bò huùt aåm, voùn cuïc, ñoåi maøu vaøng.
Raát deã tan trong nöôùc; tan trong ethanol; ít tan trong ether, benzen, cyclohexan; khoâng tan trong carbon tetraclorid.
Ñònh tính
A. Ñieåm chaûy: 283 ñeán 286 oC (Phuï luïc 6.7).
B. Goùc quay cöïc rieâng
+17,25 ñeán +19,25o (ñoái vôùi natri camphosulfonat ñieàu cheá töø camphor thieân nhieân).
-1,5 ñeán +1,5o (ñoái vôùi natri camphosulfonat ñieàu cheá töø camphor toång hôïp, racemic).
Hoaø tan 1,0 g cheá phaåm trong nöôùc, pha loaõng thaønh 25,0 ml với cuøng dung moâi vaø tieán haønh ño (Phuï luïc 6.4).
C. Ñun noùng khoaûng 1 g cheá phaåm vôùi vaøi vieân natri hydroxyd (TT), seõ boác muøi ñaëc tröng cuûa camphor.
Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch
Hoaø tan 2 g cheá phaåm trong 10 ml nöôùc. Dung dòch phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng ñöôïc coù maøu ñaäm hôn maøu cuûa dung dòch iod 0,00005 N (TT).
pH
Hoaø tan 1 g cheá phaåm trong 10 ml nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT). pH cuûa dung dòch phaûi töø 6,0 ñeán 8,0 (Phuï luïc 6.2).
Bari
Hoaø tan 0,1 g cheá phaåm trong 5 ml nöôùc, theâm 2 gioït dung dòch acid hydrocloric 10% (TT) vaø 2,5 ml dung dòch baõo hoaø calci sulfat (TT). Dung dòch thu ñöôïc phaûi trong.
Clorid
Khoâng ñöôïc quaù 0,01% (Phuï luïc 9.4.5).
Hoaø tan 0,5 g cheá phaåm trong 15 ml nöôùc vaø tieán haønh thöû.
Sulfat
Khoâng ñöôïc quaù 0,05% (Phuï luïc 9.4.14).
Hoaø tan 0,3 g cheá phaåm trong 15 ml nöôùc vaø tieán haønh thöû.
Kim loaïi naëng
Khoâng ñöôïc quaù 20 phaàn trieäu (Phuï luïc 9.4.8).
Hoaø tan 2,0 g cheá phaåm trong nöôùc vaø pha loaõng thaønh 20 ml với cuøng dung moâi. Laáy 12 ml dung dòch naøy thöû theo phöông phaùp 1. Duøng dung dòch chì maãu 2 phaàn trieäu (TT) ñeå chuaån bò maãu ñoái chieáu.
Maát khoái löôïng do laøm khoâ
Khoâng ñöôïc quaù 2,7% (Phuï luïc 9.6).
(1,000 g; 100 – 105 oC; 2 giôø).
Baûo quaûn
Trong chai loï nuùt kín, traùnh aùnh saùng.

Loại thuốc

Kích thích thaàn kinh trung öông (öu tieân haønh naõo). Duøng kích thích hoâ haáp vaø trôï tim.
Cheá phaåm
Dung dòch tieâm natri camphosulfonat 10%; dung dòch uoáng nhoû gioït.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về công dụng & chức năng NATRI CAMPHOSULFONAT, xin vui lòng điền thông tin ngay bên dưới. Trân trọng,

Chuan doan theo trieu chung - Timbacsy